Privacyverklaring

PassworD hecht veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

U kunt persoonsgegevens van uzelf of van derden aan ons verstrekken omdat u om een offerte vraagt of omdat u ons vraagt een opdracht uit te voeren die u aan ons heeft versterkt.

Wij gebruiken dergelijke persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

 • Het doen van een voorstel voor een dienst
 • Het uitvoeren van een dienst
 • Het informeren over nieuwe diensten
 • U uitnodigen voor bijeenkomsten
 • Het verzenden van mailings

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door afmelding via de afmeldbutton onder de mailing of verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons algemeen mailadres info@password.nl.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy eisen, zowel voor onze medewerkers als voor externe vertalers of vertaalbureaus. Voor medewerkers maakt de geheimhoudingsverklaring onderdeel uit van hun arbeidscontract. Externe vertalers en vertaalbureaus dienen voor aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens volgens het principe van need to know. Daarom hebben alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens die ook feitelijk aan uw opdracht werken.

Medewerkers en freelancers zijn verplicht eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd of teruggegeven.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het “formulier rechten betrokkenen” kunt u gebruiken om uw rechten als betrokkene onder de AVG uit te oefenen. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht om verwijdering;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit.

Wij behandelen uw verzoek binnen de wettelijke termijn en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek ontvangt u een motivatie.

Bezoek aan onze website

Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

Verlies van uw persoonsgegevens

PassworD heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar direct over informeren.

Privacy Officer/ FG

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij PassworD is:

Joke Zwaal.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

PassworD behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

PassworD text fusion B.V.

Heino, 22 mei 2018

 

CLIPS

De nieuwsbrief van PASSWORD

 • antwoorden op veelgestelde vragen
 • interessante ontwikkelingen
 • handige tips
 • en nog veel meer!

Ja, ik wil graag CLIPS ontvangen!